Patientsäkerhet
Medaskin logo
Certified

GDPR Patientsäkerhet

 

Personuppgifter som lämnas hos oss behövs för att kunna ge en god, säker och trygg behandling. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

 

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje kund/patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till behandlingen, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker behandling, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning.

 

Som kund/patient hos oss har du möjlighet att boka tid via Boka Direkt. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt personnummer, namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av legitimerad personal.

Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

 

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

 

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Som legitimerad sjukvårdspersonal har vi att förhålla oss till sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

 

Vilka rättigheter har jag?

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal.

I dagsläget för kliniken endast pappersburna patientjournaler vilka förvaras enligt Patientdatalagen. Det innebär att endast den som behandlar dig medges access till din journal.

Hos oss kommer din journal aldrig överlämnas till annan klinik. Detta innebär att du aldrig behöver spärra din journal för andra eftersom den redan från början hanteras som om den vore spärrad.

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgifts-behandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina person-uppgifter, exempelvis när du medgivit publicering av före- och efterbilder, har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock under rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”.

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskydds-förordningen kan du ha rätt till skadestånd. Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Leg. Sjuksköterska Anita Lindström är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Boka Direkt utgör personuppgiftsbiträde åt kliniken vad avser de tjänster som kliniken köper från Boka Direkt.


Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

 

 Läs mer hos Datainspektionen här